එජාපයේ අපේක්ෂකයා විය යුත්තේ රනිල් – ෆොන්සේකා

0
128
එජාපයේ අපේක්ෂකයා විය යුත්තේ රනිල් – ෆොන්සේකා

එජාපයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විය යුත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි – ෆොන්සේකාLike Us : Citizen.lkShare this video..!!

Posted by Citizen.lk on Monday, April 1, 2019