ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර යුධ ගිණි ඇවිලෙයි.

0
207
ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර යුධ ගිණි ඇවිලෙයි.

ඉන්දීය ගුවන් යානා දෙකක් බිමහෙළයි.Like Us : Citizen.lkShare this video..!!

Posted by Citizen.lk on Wednesday, February 27, 2019