ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර යුධ ගිණි ඇවිලෙයි.

0
169
ඉන්දියාව හා පාකිස්ථානය අතර යුධ ගිණි ඇවිලෙයි.

ඉන්දීය ගුවන් යානා දෙකක් බිමහෙළයි.Like Us : Citizen.lkShare this video..!!

Posted by Citizen.lk on Wednesday, February 27, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here