අයවැ⁣ය දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 43 කින් සම්මතයි

0
250

අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 43කින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණි.

අයවැයට විපක්ෂව ඡන්ද 119 ක් හිමි වූ අතර පක්ෂව හිමි වුණේ ඡන්ද 76ක් පමණ යි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙහිදී අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිතා කළේය.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පසුගිය 05 වනදා මෙම වසර සදහා වන අයවැය යෝජනාවලිය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේය.

ඒ අනුව අද දක්වා අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය පැවති අතර මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පිළිතුරු කථාවෙන් අනතුරුව ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණි.

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ  විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය හෙට සිට අප්‍රේල් මස 05 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදිනම අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම සිදුකරයි.