අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක් සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයි

0
113
අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක් සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයි

අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක්සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයිLike Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Wednesday, January 16, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here