අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක් සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයි

අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක් සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයි

අනුරාධපුරේ ඉන්ධන පිරිවුම් හලක්සම්පුර්ණයෙන් ගිනි ගෙන දැවෙයිLike Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Wednesday, January 16, 2019